Fluximation


14 short music videos for Utada Hikaru's album "Exodus".

Directed by Koji Morimoto, Kazuto Nakazawa, Hideki Himura, Hiroyuki Kitakubo, Jiro Kanai, Yoshiharu Ashino, Yasuhiro Aoki, Atsuko Fukushima, Tatsuyuki Tanaka, Daisuke Nakayama.

(Source: AniDB)

Staff