Shin Chuuka Ichiban! 2nd Season

New Cooking Master Boy!

True Cooking Master Boy Season 2

真・中華一番!


The second season of Shin Chuuka Ichiban!