Shinran-sama: Negai, Soshite Hikari

Shinran-sama: His Wish and Light

Nenbutsu Monogatari: Shinran-sama - Negai

親鸞さま ねがい そして、ひかり。


The life story of Shinran, founder of Joudo Shinshuu.

Staff