Boushin

Also Known As:

  • Reizeitei


Hotohori's son.