Gentatsu TakatsukiGentatsu Takatsuki was a hitokiri for the Aizu Clan and a master of the Kanuma Ryu sword style.