Hitomi Shiratori

白鳥 人美Shiratori Shun's sister.

Media