JinFormer member of Bakuro gang. He wants a revenge on Seinoshin for betraying the gang.

Media