Kazuhiro Hasukawa

蓮川 一弘

Also Known As:

  • Hiro-kun