Kiiro Piiman

黄色ピーマン

Also Known As:

  • Yellow Pepper