Nanashi

ๅ็„กใ—The commander of Earth's Rabbit Force. On the outside he looks like a baby with long ears, and always floats in the air. Normally he monitors the state of Earth from the Rabbit Force base on the back side of the moon, but in case of action he transports to appear in front of Miinas. In the original setting of Densha Otoko he was called "Nanashi Miina"(Nameless Miina), but in TV anime the name 'Miina' has been removed.