Xiaochun Li

李 小春; リー・シウチョン

Also Known As:

  • Suzie Wong


Xiaochun is Jianliang Li's younger sister and Lopmon's tamer. She's 6 years old.