Tan Ki

姫 旦

Also Known As:

  • Shukotan


Fourth son of Ki Shou.

Media