Utamaru

γ†γŸγΎγ‚‹Sakura's cat. Best known for his adorable appearance and commentary in episode eight of the first season. His measurements are 23-23-23 cm.