Yasuhiko Shirabyoshi

白拍子泰彦

Also Known As:

  • Dr. White


Media