Yoshidano Shosho Korefusa

惟房Umewakamaru's father.