Yuechu Pingqiu

平丘 月初Pingqiu Yuechu was a reincarnation of Dongfang Yuechu.
He made a 'Pledge of Love' with Huandu Luolan, the Southern Princess.