Zağanos Zehir

毒薬のザガノス将軍(ゼヘル・ザガノス・パシャ)

Also Known As:

  • Zaganos Pasha


Media