Chopperman: Yuke Yuke! Minna no Chopper-sensei

チョッパーマン ゆけゆけ! みんなのチョッパー先生


One Piece spin off starring Chopper.